Správa z druhého workshopu

  23-09-2020

Vo štvrtok 17. septembra 2020 sa v zasadačke Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK konal druhý workshop v rámci projektu NAUFIP. Workshop bol venovaný otázkam naturalizmu v epistemológii a etike, resp. naturalistickým pozíciám na ich priesečníku. Na workshope vystúpili dvaja zahraniční hostia z Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D. a Mgr. Petra Chudárková. Domáce riešiteľské pracovisko zastupoval Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.

Martin Nuhlíček vo svojej úvodnej prezentácii "Verzie naturalizmu v epistemológii" charakterizoval naturalistické pozície v súčasnej epistemológii pomocou ich kontrastu s tradičnými, ne-naturalistickými prístupmi. Následne rozlíšil radikálny, eliminatívny naturalizmus a jeho umiernenejšiu, kooperatívnu verziu.

Filip Tvrdý sa v prezentácii s názvom „Naturalizovaná epistemologie neřestí“ zameral na epistemológiu cností a najmä na jej komplement, epistemológiu nerestí. Za dve hlavné epistemické neresti označil kognitívnu lenivosť, teda neschopnosť alebo neochotu utvárať si zdôvodnené presvedčenia, a metakognitívnu nekompetentnosť, ktorá zodpovedá neschopnosti resp. neochote rozpoznať vlastné omyly. Takto artikulované neresti je podľa neho možné podrobiť naturalizácii za pomoci rozličných výskumov v oblasti psychológie a kognitívnych vied.

Petra Chudárková uzavrela program workshopu prezentáciou „Naturalismus v morální epistemologii“. Najskôr preskúmala možnosti, akými na otázku morálneho zdôvodnenia a morálneho poznania odpovedajú intuicionizmus a kohrentizmus, ktoré však podrobila kritickým námietkam. Ako plauzibilnú alternatívu predstavila naturalistický prístup k etike, ktorý etické skúmania užšie zväzuje s empirickou evidenciou a vedeckou metodológiou.

Všetky tri príspevky poukázali na možnosti, akými by sa dali efektívne naturalizovať vybrané aspekty epistemológie resp. etiky. Ako však zaznelo aj v diskusii, otvorenou zostáva najmä otázka uskutočniteľnosti – a akceptovateľosti – úplného nahradenia filozofickej epistemológie a etiky ich naturalizovanými náprotivkami.odkazy