Správa z prvého workshopu

  02-12-2019

V stredu 6. novembra 2019 sa na pôde Filozofickej fakulty UK uskutočnil prvý z plánovanej série workshopov venovaných rozličným aspektom a otázkam naturalizmu ako univerzálneho filozofického programu. Témou workshopu bola ľudská prirodzenosť v perspektíve aristotelovskej a neoaristotelovskej filozofie. Pozvanie na workshop prijali hostia Doc. Mgr. Petr Dvořák, PhD., ktorý pôsobí na Akadémii vied Českej republiky a Univerzite Palackého v Olomouci a Doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD. z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Domáci riešiteľský kolektív zastupoval vedúci projektu Prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.

Petr Dvořák vo svojej prezentácii tematizoval problém prirodzených druhov a esencializmu. Priblížil koncepciu ľudskej prirodzenosti ako súboru dispozícií a funkcií nevyhnutných pre dobrý ľudský život, ktorej autorkou je M. Nussbaumová, ako aj súvisiacu teóriu racionálneho konania Ch. Korsgaardovej.

Michal Chabada sa v prezentácii venoval koncipovaniu ľudskej prirodzenosti z východísk aristotelovského etického naturalizmu podľa filozofky Ph. Footovej. Špecificky poukázal na problém racionálnej vôle v kontexte ľudských potrieb a života, prirodzených noriem a ich aplikácie na ľudské cnosti.

Marian Kuna predstavil aristotelovský prístup k otázke ľudskej prirodzenosti v diele A. MacIntyra. Priblížil MacIntyrove myšlienkové posuny k sociologicky ladenému aristotelizmu a následne k tomisticky motivovanému chápaniu ľudskej prirodzenosti.

V následnej diskusii prítomní ocenili najmä fakt, že sa opätovne otvára systematické skúmanie a reflexia Aristotelovej (resp. aristotelovskej) filozofie. Jej potenciál bol podčiarknutý viacerými poznámkami, týkajúcimi sa možnej kombinovateľnosti tejto filozofie so súčasnými biologizujúcimi či evolučnými pohľadmi na človeka.Ďalšie články


  1. Workshop I: (Neo) Aristotelovský Naturalizmus

      23-10-2019

    V novembri plánujeme uskutočniť prvý workshop organizovaný v rámci nášho výskumného projektu. Jeho témou bude ľudská prirodzenosť v perspektíve aristotelovskej a neoaristotelovskej filozofie. Okrem profesora Michala Chabadu na podujatí vystúpia aj docenti Peter Dvořák z Českej akadémie vied a Marián Kuna z Katolickej Univerzity v Ružomberku.

    viac

odkazy