Vítame Vás na stránkach projektu NAUFIP!

Projekt je zameraný na komplexnú analýzu myšlienkového prúdu naturalizmu vo filozofii. V ostatných dekádach sa naturalizmus stal dominantným prístupom v rámci filozofie, a to tak k problémom jednotlivých filozofických disciplín (filozofie vedy, epistemológie, etiky, filozofie mysle, sociálnej filozofie a ďalších), ako aj k filozofii samotnej. Hlavným cieľom výskumu je otázka, či naturalizmus ako filozofická teória môže slúžiť ako univerzálny program pri filozofickom opise a vysvetľovaní prírodných, eticko-spoločenských a logicko-matematických javov.

Podrobnejšie informácie o naturalistickom prístupe, jeho uplatnení a možných problémoch, ako aj o konkrétnych parciálnych cieľoch nášho výskumu sa dozviete tu.

finančné a personálne zabezpečenie

Projekt bol podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-18-0178.

Riešiteľským pracoviskom projektu je Katedra filozofie a dejín filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pod vedením zodpovedného riešiteľa prof. Mgr. Michala Chabadu, PhD. S kolektívom riešiteľov sa môžete zoznámiť tu.

Kontakt
  • Katedra filozofie a dejín filozofie
  • Univerzita Komenského v Bratislave
  • Filozofická fakulta
  • Gondova 2, P.O.BOX 32
  • 814 99 Bratislava
  • e-mail: kfdf (at) fphil.uniba.sk

najnovšie články

odkazy