Riešiteľský kolektív

Riešiteľský kolektív tvoria pedagogicko-vedeckí pracovníci Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK. Vedecko-výskumná profilácia pracovníkov pokrýva všetky hlavné filozofické disciplíny. Katedra pravidelne organizuje vedecké konferencie, vydáva vedecký zborník Philosophica. Intenzívne spolupracuje najmä s Katedrou logiky a metodológie vied FiF UK, rozvíja spoluprácu s viacerými zahraničnými inštitúciami (Universität Wien, FF a FHS UK Praha, FF MU Brno, FF UP Olomouc, Filosofický ústav AV ČR Praha, FF OSU Ostrava a FF UP Pardubice).

Prof. Mgr. Michal Chabada, PhD. (zodpovedný riešiteľ)

Vedúci projektu Michal Chabada je popredným slovenským odborníkom na dejiny a myšlienkové systémy stredovekej filozofie. V rámci projektu sa venuje jednak koncepcii prirodzenej normativity v rámci aristotelovského etického naturalizmu, a jednak vzťahu filozofie resp. vedy a supranaturalizmu v stredovekých i súčasných prístupoch. Ako zodpovedný riešiteľ zabezpečuje tiež celkové riadenie a organizáciu projektových činností.

Kontakt: michal.chabada@uniba.sk | Profil

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

Odbornosť Zlatice Plašienkovej sa dotýka širokého spektra problémov etiky a ekofilozofie. Jej hlavným zámerom v projekte je preskúmanie rozličných etických problémov v kontexte naturalizmu, jeho explanačných možností a limitov, pričom špeciálnu pozornosť venuje najmä otázke evolučného základu ľudskej morálky.

Kontakt: zlatica.plasienkova@uniba.sk | Profil

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.

Emil Višňovský je predovšetkým uznávaným znalcom pragmatistickej filozofie, na ktorú sa orientuje aj v rámci projektového výskumu. Jeho hlavnými témami sú ontologický vzťah prírody a kultúry, skúmanie pragmatistického naturalizmu, analýza pojmu človeka v jednote prírodného a kultúrneho bytia a prekonávanie dualizmu prírodných a sociohumanitných vied vo filozofii vedy.

Kontakt: emil.visnovsky@uniba.sk | Profil

Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.

Ivan Buraj sa dlhodobo zameriava na problémy sociálnej a politickej filozofie so špeciálnym akcentom na otázky moci. Projektový výskum obohatí analýzou vzťahu medzi biológiou človeka a jeho sociálnym životom z hľadiska ich možného prepojenia v koncepte tzv. biomoci.

Kontakt: ivan.buraj@uniba.sk | Profil

Doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD.

Profesionálnou orientáciou Eriky Lalíkovej je skúmanie dejín slovenskej a českej filozofie. Aj v rámci nich sa vyskytujú naturalistické inšpirácie, ktorých analýza bude hlavným predmetom jej výskumu v dielach autorov ako sú I. Hrušovský, G. Vámoš, S. Štúr a ďalší.

Kontakt: erika.lalikova@uniba.sk | Profil

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

Osobnosť Mariany Szapuovej je známa najmä podieľaním sa na formovaní feministickej filozofie na Slovensku a jej prepájaním s otázkami filozofie vedy. V rámci projektu sa špecializuje na feministickú epistemológiu s cieľom preskúmať najmä tie koncepcie naturalizovanej a socializovanej epistemológie, ktoré tematizujú sociokultúrny kontext tvorby poznania.

Kontakt: mariana.szapuova@uniba.sk | Profil

Mgr. Adam Greif, PhD.

Adam Greif je zamestnancom projektu, ktorý okrem výskumných činností plní aj administratívne a organizačné úlohy. Na poli výskumu sa zameriava na naturalistické koncepcie v súčasnej metaetike, ktoré identifikujú morálne fakty s naturálnymi, resp. prírodnými faktami. Jeho cieľom je preskúmať možnosti, ale aj prípadné obmedzenia takýchto prístupov.

Kontakt: adam.greif@uniba.sk | Profil

Mgr. Róbert Maco, PhD.

Rôznorodé tematické pole, ktoré je predmetom záujmu Róberta Maca, siaha od dejín modernej filozofie až po problematiku filozofie vedy. V rámci projektu venuje pozornosť skúmaniu naturalizmu ako metafilozofickej pozície, naturalistickým tendenciám v súčasnej filozofii vedy, ako aj kritike naturalizmu v dejinách filozofie 20. storočia.

Kontakt: robert.maco@uniba.sk | Profil

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.

Špecializáciou Martina Nuhlíčka sú otázky súčasnej analytickej epistemológie. V rámci projektového výskumu sa zameriava na naturalistické pozície v oblasti epistemológie, s dôrazom na problematiku epistemickej normativity. Na riešení projektu sa podieľa tiež administratívnymi a organizačnými činnosťami ako zástupca vedúceho projektu.

Kontakt: martin.nuhlicek@uniba.sk | Profil

Mgr. Andrea Fábiková, PhD.

Vo svojej výskumnej činnosti v rámci projektu sa Andrea Fábiková zameriava na objasnenie pozície evolučného naturalizmu. Jej cieľom je vypracovanie pohľadu na viaceré filozofické otázky, ktoré sa týkajú poznania, mysle, jazyka, či morálky z evolučnej perspektívy, v konfrontácii s kritikmi takéhoto prístupu. K práci na projekte sa pripojila od 1. 9. 2020.

Kontakt: andrea.fabikova@uniba.sk | Profil

Mgr. Katarína Sklutová

Odbornou špecializáciou Kataríny Sklutovej je filozofia mysle, ktorej sa venuje v rámci doktorandského štúdia pod vedením prof. Emila Višňovského. Do projektu nastúpila od 1. 1. 2021 a svoju pozornosť bude zameriavať na naturalistické koncepcie vedomia v súčasných filozofických diskusiách o ľudskej mysli.

Kontakt: katarina.sklutova@uniba.sk | Profil

Mgr. Boris Slovinský

Boris Slovinský bol súčasťou riešiteľského kolektívu do 31. 8. 2020, počas svojho doktorandského štúdia pod vedením doc. Mariany Szapuovej. K riešeniu projektu prispel analýzou naturalistických a sociálno-konštruktivistických prístupov k problému miesta hodnôt vo vede.

odkazy