Riešiteľský kolektív

Riešiteľský kolektív tvoria pedagogicko-vedeckí pracovníci Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK. Vedecko-výskumná profilácia pracovníkov pokrýva všetky hlavné filozofické disciplíny. Katedra pravidelne organizuje vedecké konferencie, vydáva vedecký zborník Philosophica. Intenzívne spolupracuje najmä s Katedrou logiky a metodológie vied FiF UK, rozvíja spoluprácu s viacerými zahraničnými inštitúciami (Universität Wien, FF a FHS UK Praha, FF MU Brno, FF UP Olomouc, Filosofický ústav AV ČR Praha, FF OSU Ostrava a FF UP Pardubice).

aktívni riešitelia

Avatar
Prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
zodpovedný riešiteľ

Vedúci projektu Michal Chabada je popredným slovenským odborníkom na dejiny a myšlienkové systémy stredovekej filozofie. V rámci projektu sa venuje jednak koncepcii prirodzenej normativity v rámci aristotelovského etického naturalizmu, a jednak vzťahu filozofie resp. vedy a supranaturalizmu v stredovekých i súčasných prístupoch. Ako zodpovedný riešiteľ zabezpečuje tiež celkové riadenie a organizáciu projektových činností.

Avatar
Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

Odbornosť Zlatice Plašienkovej sa dotýka širokého spektra problémov etiky a ekofilozofie. Jej hlavným zámerom v projekte je preskúmanie rozličných etických problémov v kontexte naturalizmu, jeho explanačných možností a limitov, pričom špeciálnu pozornosť venuje najmä otázke evolučného základu ľudskej morálky.

Avatar
Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.

Emil Višňovský je predovšetkým uznávaným znalcom pragmatistickej filozofie, na ktorú sa orientuje aj v rámci projektového výskumu. Jeho hlavnými témami sú ontologický vzťah prírody a kultúry, skúmanie pragmatistického naturalizmu, analýza pojmu človeka v jednote prírodného a kultúrneho bytia a prekonávanie dualizmu prírodných a sociohumanitných vied vo filozofii vedy.

Avatar
Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.

Ivan Buraj sa dlhodobo zameriava na problémy sociálnej a politickej filozofie so špeciálnym akcentom na otázky moci. Projektový výskum obohatí analýzou vzťahu medzi biológiou človeka a jeho sociálnym životom z hľadiska ich možného prepojenia v koncepte tzv. biomoci.

Avatar
Doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD.

Profesionálnou orientáciou Eriky Lalíkovej je skúmanie dejín slovenskej a českej filozofie. Aj v rámci nich sa vyskytujú naturalistické inšpirácie, ktorých analýza bude hlavným predmetom jej výskumu v dielach autorov ako sú I. Hrušovský, G. Vámoš, S. Štúr a ďalší.

Avatar
Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

Osobnosť Mariany Szapuovej je známa najmä podieľaním sa na formovaní feministickej filozofie na Slovensku a jej prepájaním s otázkami filozofie vedy. V rámci projektu sa špecializuje na feministickú epistemológiu s cieľom preskúmať najmä tie koncepcie naturalizovanej a socializovanej epistemológie, ktoré tematizujú sociokultúrny kontext tvorby poznania.

Avatar
Mgr. Adam Greif, PhD.

Adam Greif je zamestnancom projektu, ktorý okrem výskumných činností plní aj administratívne a organizačné úlohy. Na poli výskumu sa zameriava na naturalistické koncepcie v súčasnej metaetike, ktoré identifikujú morálne fakty s naturálnymi, resp. prírodnými faktami. Jeho cieľom je preskúmať možnosti, ale aj prípadné obmedzenia takýchto prístupov.

Avatar
Mgr. Róbert Maco, PhD.

Rôznorodé tematické pole, ktoré je predmetom záujmu Róberta Maca, siaha od dejín modernej filozofie až po problematiku filozofie vedy. V rámci projektu venuje pozornosť skúmaniu naturalizmu ako metafilozofickej pozície, naturalistickým tendenciám v súčasnej filozofii vedy, ako aj kritike naturalizmu v dejinách filozofie 20. storočia.

Avatar
Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.
zástupca zodpovedného riešiteľa

Špecializáciou Martina Nuhlíčka sú otázky súčasnej analytickej epistemológie. V rámci projektového výskumu sa zameriava na naturalistické pozície v oblasti epistemológie, s dôrazom na problematiku epistemickej normativity. Na riešení projektu sa podieľa tiež administratívnymi a organizačnými činnosťami ako zástupca vedúceho projektu.

Avatar
Mgr. Katarína Sklutová

Odbornou špecializáciou Kataríny Sklutovej je filozofia mysle, ktorej sa venuje v rámci doktorandského štúdia pod vedením prof. Emila Višňovského. Do projektu nastúpila od 1. 1. 2021 a svoju pozornosť bude zameriavať na naturalistické koncepcie vedomia v súčasných filozofických diskusiách o ľudskej mysli.

minulí riešitelia

Mgr. Roman Hloch, PhD.

Roman Hloch sa odborne zameriava na dejiny antickej filozofie, predovšetkým na filozofiu Aristotela. Jeho témou v projekte, v rámci ktorého pôsobil od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022, bolo preskúmanie možných naturalistických implikácií v Aristotelovej etike z historickej perspektívy, ale tiež rôzne stanoviská súčasných neoaristotelovských teórií cností. V oboch prípadoch boli predmetom jeho skúmania metaetické a normatívne otázky.

Mgr. Andrea Fábiková, PhD.

Vo svojej výskumnej činnosti v rámci projektu sa Andrea Fábiková zameriavala na objasnenie pozície evolučného naturalizmu. Tematizovala viaceré filozofické otázky na priesečníku poznania, mysle, jazyka, či morálky z evolučnej perspektívy, i v konfrontácii s kritikmi takéhoto prístupu. Na projekte pracovala od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

Mgr. Boris Slovinský

Boris Slovinský bol súčasťou riešiteľského kolektívu do 31. 8. 2020, počas svojho doktorandského štúdia pod vedením doc. Mariany Szapuovej. K riešeniu projektu prispel analýzou naturalistických a sociálno-konštruktivistických prístupov k problému miesta hodnôt vo vede.

odkazy