Workshop I: (Neo) Aristotelovský Naturalizmus

Vo stredu 6.11. 2019 sa uskutoční prvý workshop organizovaný v rámci nášho výskumného projektu. Jeho témou bude ľudská prirodzenosť v perspektíve aristotelovskej a neoaristotelovskej filozofie. Okrem profesora Michala Chabadu na podujatí vystúpia aj doc. Petr Dvořák, PhD (FIÚ AV ČR Praha; CMTF UP Olomouc) a doc. Marián Kuna, PhD. (FF KU Ružomberok). Tematické zameranie ich príspevkov bude nasledovné:

  • Petr Dvořák - Pojem lidské přirodzenosti v neoaristotelské analytické metafyzice

  • Michal Chabada - Philippa Footová o ľudskej prirodzenosti v kontexte aristotelovského naturalizmu

  • Marián Kuna - MacIntyre o ľudskej prirodzenosti v kontexte jeho aristotelovskej etiky

Workshop sa koná od 16:00 v miestnosti G-236 v budove FiF UK na Gondovej ulici v Bratislave.

Prvý Workshop Naufip

odkazy